THÔNG TIN KHÓA HỌC

  • Giảng viên 3
  • Học viên 177
  • Nội dung 2
Đăng ký

Chương trình môn Triết học, dùng cho học viên cao học và nghiên cứu sinh khối các ngành khoa học tự nhiên và công nghệ gồm 4 chuyên đề, được bố trí giảng dạy - học tập trong giai đoạn đầu của chương trình đào tạo trình độ thạc sỹ và tiến sỹ.

 Mục tiêu môn học là bồi dưỡng tư duy triết học, rèn luyện thế giới quan và phương pháp luận triết học, giúp nhận thức cơ sở lý luận triết học của đường lối cách mạng Việt nam, đặc biệt là chiến lược phát triển khoa học - công nghệ Việt Nam.

Vũ Tiến Dũng

Vai trò: Chủ khóa học
Nội dung: 0

Admin SDH

Vai trò: Giảng viên
Nội dung: 2

- Admin

Vai trò: Giảng viên
Nội dung: 0
  • Video Bài giảng Video
  • Bài giảng dạng text Tài liệu

THÔNG TIN KHÓA HỌC

  • Giảng viên 3
  • Học viên 177
  • Nội dung 2
Đăng ký