THÔNG TIN KHÓA HỌC

 • Giảng viên 2
 • Học viên 35
 • Nội dung 5
Đăng ký

Chưa có dữ liệu khóa học

Nguyễn Văn Bảo

Vai trò: Chủ khóa học
Nội dung: 0

Admin SDH

Vai trò: Giảng viên
Nội dung: 5
 • Giới thiệu môn học Video
 • Bài giảng dạng text - Chương 1_Nguyên lý kế toán Tài liệu
 • Bài giảng dạng video - Chương 1_Nguyên lý kế toán Video
 • Bài giảng dạng text - Chươn 2_Kế toán CP, DT VÀ KQ trong DNXD Tài liệu
 • Bài giảng dạng video - Chương 2_Kế toán CP, DT va KQ trong DNXD Video

THÔNG TIN KHÓA HỌC

 • Giảng viên 2
 • Học viên 35
 • Nội dung 5