THÔNG TIN KHÓA HỌC

 • Giảng viên 2
 • Học viên 4
 • Nội dung 10
Đăng ký

Chưa có dữ liệu khóa học

Nguyễn Đình Hòa

Vai trò: Chủ khóa học
Nội dung: 0

Admin SDH

Vai trò: Giảng viên
Nội dung: 10
 • Giới thiệu môn học.mp4 Video
 • Bài giảng dạng text - Chương 1: Kết cấu thép nhà công nghiệp Tài liệu
 • Bài giảng dạng video - Chương 1: Kết cấu nhà thép công nghiệp (Phần 1-2-3) Video
 • Bài giảng dạng video - Chương 1: Kết cấu thép nhà công nghiệp (Phần 4-5) Video
 • Bài giảng dạng video - Chương 1: Kết cấu thép nhà công nghiệp (Phần 6) Video
 • Bài giảng dạng video - Chương 1: Kết cấu thép nhà công nghiệp (Phần 7-8) Video
 • Bài giảng dạng text - Chương 2: Kết cấu thép nhà cao tầng Tài liệu
 • Bài giảng dạng video - Chương 2: Kết cấu thép nhà cao tầng (Phần1-2-3) Video
 • Bài giảng dạng video - Chương 2: Kết cấu thép nhà cao tầng (Phần 4) Video
 • Bài giảng dạng video - Chương 2: Kết cấu thép nhà cao tầng (Phần 5-6-7) Video

THÔNG TIN KHÓA HỌC

 • Giảng viên 2
 • Học viên 4
 • Nội dung 10