THÔNG TIN KHÓA HỌC

  • Giảng viên 2
  • Học viên 36
  • Nội dung 4
Đăng ký

Chưa có dữ liệu khóa học

Vũ Kim Yến

Vai trò: Chủ khóa học
Nội dung: 0

Admin SDH

Vai trò: Giảng viên
Nội dung: 4
  • Bài giảng môn Kinh tế xây dựng - Phần 1 Tài liệu
  • Bài giảng dạng video - Chương 1+2 Video
  • Bài giảng dạng video - Chương 3 Video
  • Bài giảng dạng video - Chương 4 Video

THÔNG TIN KHÓA HỌC

  • Giảng viên 2
  • Học viên 36
  • Nội dung 4