THÔNG TIN KHÓA HỌC

  • Giảng viên 2
  • Học viên 9
  • Nội dung 4
Đăng ký

Chưa có dữ liệu khóa học

Admin SDH

Vai trò: Giảng viên
Nội dung: 4

Trần Minh Tùng

Vai trò: Chủ khóa học
Nội dung: 0
  • Chương 1: Khái niệm và lịch sử kiến trúc Tài liệu
  • Chương 2: Đặc điểm và nền tàng của kiến trúc Tài liệu
  • Chương 3: Thiết kế và hành nghề kiến trúc Tài liệu
  • Chương 4: Phân loại và phân cấp kiến trúc Tài liệu

THÔNG TIN KHÓA HỌC

  • Giảng viên 2
  • Học viên 9
  • Nội dung 4