THÔNG TIN KHÓA HỌC

 • Giảng viên 2
 • Học viên 8
 • Nội dung 7
Đăng ký

Chưa có dữ liệu khóa học

Admin SDH

Vai trò: Giảng viên
Nội dung: 7

Trần Ngọc Quang

Vai trò: Chủ khóa học
Nội dung: 0
 • Tổng quan Hệ thống kỹ thuật trong công trình Tài liệu
 • Hệ thống thông gió điều hòa không khí Tài liệu
 • Hệ thống thang máy Tài liệu
 • Hệ thống cấp thoát nước Tài liệu
 • Hệ thống Phòng cháy chữa cháy Tài liệu
 • Hệ thống điện Tài liệu
 • Giải pháp tiết kiệm năng lượng trong công trình Tài liệu

THÔNG TIN KHÓA HỌC

 • Giảng viên 2
 • Học viên 8
 • Nội dung 7