Khoa Đào tạo Sau đại học

Giới thiệu

Đào tạo Sau đại học được xác định là lĩnh vực đào tạo quan trọng nhất để thực hiện mục tiêu: “Xây dựng và phát triển Trường Đại học xây dựng thành một trung tâm đào tạo và NCKH đầu ngành có chất lượng cao trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, từng bước hoà nhập vào hệ thống các trường đại học khu vực và thế giới về năng lực của đội ngũ cán bộ được đào tạo”.

Công tác đào tạo sau Đại học tại trường Đại học Xây dựng đã có một bề dày kinh nghiệm. Trường đã và đang tổ chức đào tạo ở cả hai bậc đào tạo: Thạc sỹ và Tiến sỹ.

Chức năng nhiệm vụ

Khoa Đào tạo Sau đại học có nhiệm vụ tham mưu cho Ban Giám hiệu về công tác đào tạo sau đại học như: tuyển sinh; xây dựng ch­ương trình đào tạo; tổ chức đào tạo; thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm.