TRẠNG THÁI ĐĂNG KÝ
Khóa học: Tổ chức và Quản lý sản xuất xây dựng
Gửi yêu cầu
Chờ duyệt
Sau khi người gửi gửi yêu cầu, chủ khóa học sẽ nhận được mail thông báo yêu cầu duyệt đăng ký khóa học của bạn, vui lòng chờ chủ khóa học duyệt để bắt đầu học.
Đã duyệt
Sau khi chủ khóa học duyệt yêu cầu của bạn, bạn sẽ được bắt đầu khóa học đó.